LEZÁRT PROGRRAMOK

 • PHARE pályázat keretében kistérségi iskolai drogprevenciós program zajlott az egyesület szakmai vezetésével és külső szakemberek bevonásával.
 • Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásával munkahelyi alkohol megelőzési és egészségfejlesztési programban vettünk részt két vállalat bevonásával. 
 • Pályázati programok keretében promóciós anyagot valamint Tiszta lap című kiadvány  (drogprevenciós üzenetet tartalmazó free- card)  adtunk ki, 120 órás non-direktív drogprevenciós képzést szerveztünk szakembereink, egyesületi tagjaink számára, sporteszközt (ping-pong asztal) vásároltunk, szabadidős programot ( nyári tábor) szerveztünk fiatalok számára az egészség- és környezettudatos magatartás  kialakítását célozva meg, interaktív Labirintus kiállítást nyitottunk.
 • Több nemzetközi programot valósítottunk meg, holland, belga és román partnerekkel.
 • Elkészítettük a Preffi 2.0 Egészségfejlesztési Hatékonyság Menedzsment Eszköz on-line verzióját.   
 • Új kutatási módszerek alkalmazásával ifjúságkutatást indítottunk. A HBSC (Health Behaviour Study among School Aged Children) vizsgálatban használt kérdőív standard rövidített (összehasonlíthatóság, egységes módszertan, könnyebb értékelés) változatát alkalmazva Nyíregyháza 9 középfokú oktatási intézményében végeztük el a vizsgálatot. Az új, on-line forma nagyban segítette a nagy létszámú minta bevonását, a költségek jelentős csökkentését és az adatbevitel valamint a feldolgozás viszonylagos egyszerűsítését. A közel 4000 főt érintő adatbázis elemzése megtörtént, kiadvány formájában a kutatási tanulmány megjelent a SZMM  (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) támogatásával.
 • A Kábítószer-ellenes Világnap keretében többnapos programot szerveztünk. A Világnap üzenete, miszerint a társadalom alapegységének, a családnak kiemelt felelőssége van a drogfogyasztás megelőzésében, a közösség különböző színtereinek, kiemelten az iskoláknak, pedig hangsúlyozottan foglalkozni kell a drogprobléma hatékony kezesével, elsősorban a megelőzéssel. Fontos azonban, hogy stigma és előítélet nélkül tudjunk a problémáról beszélni. Keressük meg közösen és erősítsük azokat az értékeket, melyeket a mi városunk, közösségünk őriz, legyen az természeti, társadalmi, szellemi - kulturális, spirituális érték.
 • A kábítószer-ellenes világnap alkalmából egy héten át közös fellépésre hívtuk a KEF tagszervezeteket, a város oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeit, egyházait, civil szervezeteit.
 • HEFOP 2.2.1 pályázat – szociális szektorban dolgozók felkészítése az alkohol problémákkal küzdő kliensek hatékonyabb munkaerő-piaci reintegrációja érdekében   www.ajtomuhely.hu
 • Speciális színtereken végzett egészségfejlesztési, drogprevenciós programok: roma várandósok Egészséges Életkezdet programja, börtön program (életkészségek tréning).
 • Visszatér a fény címmel modell programot valósítottunk meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben, melynek kutatási, egészségfejlesztési, drogprevenciós és kommunikációs elemei voltak.
 • Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázat keretében, az Európai Unió Integrációs Alapjának felhasználásával EIA/2008/3.2.2.2. számú "Velük is számolunk" pályázati programot valósítottunk meg több külföldi és hazai szakértő bevonásával. A program célja a harmadik országbeli legálisan itt tartózkodó bevándorlók társadalmi reintegrációjának elősegítése, a nemzetközi tapasztalatok hazai megismertetése.
 • KAB-ME-10-MM Egészség és Prevenció a Nyíregyházi Tűzoltók körében

Programunk munkahelyi egészségfejlesztési tevékenységeket valósított meg e sajátos kihívásokkal és lehetőségekkel rendelkező színtéren. Célja, hogy a fokozott fizikai és lelki megterhelés egészségi hatásait mérsékelje különböző tréningek (stresszkezelés, krzis intervenció, döntést segítő, együttműködést támogató, dohányzásról leszokást támogató) valamint a fizikai és társas tevékenységeket biztosítő háttér megtermtése révén. A tervezett program modellként szolgál más speciális munkahelyi körülmények között dolgozók számára is.

 • KAB-ME-10-BV Esély-készség és tudás fejlesztése a társadalmi reintegráció eléréséhez

A program általános célja, a büntető-igazságszolgáltatás intézményi színterén a sikeres társadalmi beilleszkedést segítő készségek, jártasságok kialakítása a fogvatartottak és a személyzet körében, egészségtudás-bővítés valamint a droghasználatot megelőző védettség kialakítása. A különböző tréningek, tanácsadások és előadások célja, hogy a bűnelkövetők / fogvatartottak problémamegoldó, konfliktuskezelő, közösségi részvételt segítő készségei fejlődjenek, tudásuk bővüljön. További célok az intézmény dolgozói (felügyelők, nevelőtisztek és egyéb feladatot ellátók) körében részben a saját egészség megőrzése, fejlesztése e sajátos munkahelyi környezetben, részben a hatékony munkavégzést segítő készségek, képességek megerősítése.

 • KAB-ME-10-SZE- Sunflower- Fordulj a nap felé! Preventív közösségépítés a nyíregyházi Alternatíva Ifjúsági térben. A program a plázás ifjúsági színtéren biztosítja a bevásárlóközpotban csellengő fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, személyes készségeik fejlesztését. Kiállítások, kratív foglalkozások, interaktív csoportfoglalkozások és egyéni esetkezelés segítik a drogfogyasztás megelőzését a 12-25 éves célcsoport körében. A program egyben terepgyakorló helyként segíti a leendő szociális szakemberek gyakorlati ismereteinek megszerzését.
 • HUSKROUA/0901/098- Healthy communities without borders

A projekt átfogó célja a hosszú távú, aktív együttműködés kialakítása a határmenti területeken az itt élők esélyegyenlőségének, életminőségének javítása érdekében. Az általános iskolai szintéren élők testi-lelki és szociális jóllétét célzottan, a tanulók igényeire és szükségleteire épülő közösségi tér kerül kialakításra. A szokásostól eltérő (vagy nem elérhető) eszközök beszerzésével, speciális egyéni és csoportos mozgásos programok, játékok biztosításával az iskola épületén belül és kívül, az udvaron – egészségfejlesztő iskolaudvar – segítjuk az egészséges életmód és életvitel kialakítását, a társas kapcsolatok fejlesztését, az aktív részvételt. Komplex fejlesztési program kidolgozása történik, mely beépül az iskolai életbe, a currukulumba, és az egészség-fókusz átjárja a mindennapi tevékenységeket. A közösségi napok lehetőséget adnak arra, hogy minden érintett bekapcsolódjon, valóban aktív szerepet vállaljon és magának érezze az elért sikereket. A környezeti feltételek kialakítása, készségek-képességek fejlesztése, az együttműködések facilitálása, a folyamatos szakmai támogatás hozzájárul a tervezett, iskolára ill. helyi közösségre szabott programok megvalósításához és fenntartásához.
Intenzív együttműködés jön létre a különböző szervezetek, intézmények között az egészség és fenntartható fejlődés érdekében. További információk: www.hcwb-enpi.eu honlapon.